noun. IBhayibheli ligcwele izibonelo ongafunda kuzo. Replies. Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. Ngiyayithanda le blog, ngiyayivakashela kaningana impela. Zulu. (Luka 15:7) Ngemva kwendaba yakhe yomSamariya onomusa, uJesu wabuza izilaleli zakhe umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile. Fun Facts about the name Isizulu. Months in Zulu Learning the months of the year is an important step in mastering the Zulu language. If you can provide recordings, please contact me. Reply. Njengoba ubhekisisa indawo okuyo, engqondweni yakho hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba okhuluma ngayo. pro profs. A member of a people living mainly in KwaZulu-Natal province, South Africa. jenni. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Zulu definition, a member of a Nguni people living mainly in Natal, Republic of South Africa. isiZulu bei Wortbedeutung.info: Bedeutung, Definition, Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele. You're a life saver! Izibonelo ezinjalo kufanele zisetshenziselwe ukusekela amaphuzu abaluleke ngempela, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela. Uma zisetshenziswa ngendlela engafanele, zingase zenze okushoyo kunganakwa. Please give me English sentences of your choice I’ll translate them to isiZUlu. Numbers in Zulu (isiZulu) Information about counting in Zulu, a Bantu language spoken mainly in South Africa. 12 Ithemu yesi-4 … !! 5:14) Echaza umonakalo ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “Ulimi luwumlilo.” (Jak. Last Update: 2016-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha. IsiZulu; Izisho nezincazelo zakhona; Izisho nezincazelo zakhona. ULimi – IsiZulu uLimi LwesiBili LokweNgeza 4. ubuhlakani umuntu bekuyofanele athathe lezi zindlela ezahlukene ekuchazeni. Definitions of IsiZulu, synonyms, antonyms, derivatives of IsiZulu, analogical dictionary of IsiZulu (German) Activities (umsebenzi) Bibliography. ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA AMABANGA 10-12 Kumele kugxilwe kulokhu: Ulimi olunencazelo ecashile kanye namasu obuciko bokukhuluma: izaga, izisho, izifenqo (isifaniso, isingathekiso, ukwenzasamuntu, ukwenzasasilwane, ihaba, ukubhinqa, indida, i-okzimoroni, anakhronizimu, uvuthondaba, upholavuthondaba, umbizi, ifuzamsindo, ukuhlanekezela). RVO documents. Reply. Unknown 2 October 2019 at 23:31. Imifanekiso ekhethwe kahle ithinta ingqondo nemizwelo. UJesu wathi kubafundi bakhe: “Nina ningukukhanya kwezwe.” (Math. 0. Le ndaba yayifeza injongo ngoba yasusa isimo esasingase senze uDavide azithethelele. meaning translation in English-Zulu dictionary. Video. (adjective) Dictionary ! 1.Abantu abayi ngandawonye bengemanzi »»Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa. Unknown 28/4/15 6:47 PM. Zur Navigation springen Zur Suche springen. “Abapristi abakhulu nabaFarisi . 4.Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba »»Uma … Reply. Notes ( amanothi) BUYINI UBUCIKO BOMLOMO? 1. Uxolo, kube nenkinga ekufakeni ividiyo oyifunayo. pronoun. IZINGCEZU ZENKULUMO ... isifaniso can be the figurative meaning. Buyimisebenzi esungulwa ngabantu ngobuciko/ngekhono ngaphandle kokuthi babhale phansi Ubuciko bomlomo wuhlobo lobuciko … Ngenxa yalokho, lapho uJesu efundisa indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu othola imvu yakhe ebilahlekile. Qala Ngeziqhathaniso Nezingathekiso. IsiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya. 5:15, 16) Ngemva komfanekiso wakhe wemvu elahlekile, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo. Uma usebenzisa lokhu, qikelela ukuthi usebenzisa kuphela okuhlangenwe nakho okufakazelwe njengokuyiqiniso, futhi ugweme lokho okungabangela umuntu amahloni ngokungadingekile noma okungadala impikiswano engahlobene nesihloko sakho. (Ubusazingela) kudwetshelwe b(Ukhonto) t(Ohlonywe) n(Umkhwife) f, Thanx this is really helping ang gives knowledge, Thanks uwusizo jakhulu kythina. isisho incazelo; Ukondlela impuku eweni: Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele. 13:1-30, 36-43) Ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali. Translate into English. Reply Delete. My domestic lady's mom died and i would like to offer our condolences written in a card in isiZulu . Bhala isaga ngesiZulu. Sebenzisa Izibonelo. Translation: he is between the back and the sack. 123RF/plepraisaeng. Ungalandi imidanti engadingekile ekukhipha enjongweni yalokho okushoyo. 5. Humusha ngesiNgisi. 21:33-45) Ngakho, umfanekiso ngokwawo, isimo sengqondo sezilaleli, nomgomo wakho, konke kuyonquma ukuthi kuyadingeka yini uwuchaze nokuthi uma kudingeka, kufanele uwuchaze kangakanani. noun. Yize kungezona zonke izibonelo okufanele zibe yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ziveze isimo sengqondo esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo. Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa muphi umfanekiso noma isibonelo, kufanele ufeze injongo ethile. ‘The mean age of participants was 27 years with participants speaking primarily isiZulu (93.4%).’ ‘According to the 2011 census, isiZulu is the most common home language, spoken by … Kuthatha isikhathi ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo, kodwa kuwufanele umzamo. IBhayibheli ligcwele izibonelo ongafunda kuzo. Akazange awuchaze; wawungadingi kuchazwa. It's a metaphor.... for example: Ukhulumisa okukayise (Lapha siyafanisa)Or you wanted to say umfanekiso? Reply Delete. U really helped even though I'm doing grade 9, Yn ubhalo magama oluhlanganisa amagama...noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke. Chaza ingqondo. 0. Reply. Kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane. Unknown 2 October 2019 at 23:31. Iziqhathaniso ziyizifenqo ezilula kunazo zonke. IsiZulu definition: a member of a people of SE Africa, living chiefly in South Africa, who became dominant... | Meaning, pronunciation, translations and examples Of the Zulus or their language or culture. IsiZulu Definition: a member of a people of SE Africa, living chiefly in South Africa, who became dominant... | Bedeutung, Aussprache, Übersetzungen und Beispiele hotpotato. Ukungena ngenxeba njengempethu ∼Ukusondelela umuntu lapho ebuthaka ngakhona. Izifenqo: Isiqhathaniso (sethula amagama noma imiqondo emibili eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana kwayo (isib. Ungayithola ezincwadini ozifundayo, ezinkulumweni ozizwayo, noma kulokho okubonayo. IsiZulu dictionary to empower rural learners. Zishukumisa amandla okucabanga. Isingathekiso singasiza izilaleli zakho zikhumbule iphuzu ngendlela ongeke wenze ngayo umusho olula. jw2019 en My language is Zulu , but soon after I learned the truth, I decided that I must learn English so as to read all the publications of Jehovah’s Witnesses. (Math. Sibiza into ethile njengokungathi iyileyo nto efaniswa nayo, futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye. Siyabonga ngosizo lapho qhubeke usize nabanye, ISIZULU FIRST ADDITIONAL LANGUAGE - GRADE 12 (NSC). Unknown 4/6/14 6:05 AM. Replies. Ngonyaka ka 1850, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans Schreuder. Uyazisebenzisa yini lapho ufundisa? UJesu wakwenza lokhu ngamagama ambalwa lapho ethi: “Khumbulani umkaLoti.” (Luka 17:32) Lapho enikeza imininingwane yesibonakaliso sokuba khona kwakhe, uJesu wakhuluma ‘ngezinsuku zikaNowa.’ (Math. Izingathekiso nazo ziqokomisa ukufana okuphakathi kwezinto ezimbili ezingafani nhlobo. Thank you so much. Ngemva kokubiza abafundi bakhe ngokuthi ‘bangukukhanya kwezwe,’ uJesu wabe esechaza kafushane indlela isibani esisetshenziswa ngayo, nokuthi lokhu kwakusho ukuthini ngomthwalo wabo wemfanelo. isiZulu oder Zulu ist eine Bantusprache und wird von etwa 12 Millionen Menschen gesprochen, die vornehmlich (zu 95 Prozent) in Südafrika leben, vor allem Angehörige der Zulu.. isiZulu wird in Südafrika von 23,16 Prozent (Stand 2015) der über 15-jährigen Bevölkerung als Muttersprache gesprochen, wo sie seit dem Ende der Apartheid eine der elf offiziellen Sprachen ist. IBhayibheli linenqwaba yezinkulumo ezingokomfanekiso ezisekelwe endalweni—izitshalo, izilwane nezidalwa zasezulwini—kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu. If a student does not understand a … Le ndaba yayihilela isicebi esasinezimvu eziningi nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando. 10:11. 8. humusha kabi verb: it is too bad, misinterpret: See Also in English. 10:9) UJehova wathembisa u-Abrahama ukuthi inzalo yakhe yayiyoba “ngangezinkanyezi zezulu” ngobuningi, “nangangesihlabathi sasogwini lolwandle.” (Gen. 22:17) Ngokuqondene nobuhlobo obuseduze phakathi kukaJehova nesizwe sakwa-Israyeli, uNkulunkulu wathi: “Njengalokhu ibhande linamathela okhalweni lomuntu,” kanjalo wenza u-Israyeli noJuda banamathela kuYe.—Jer. Ukuba nenhliziyo engaphandle: Ukuhaha. Learn the Zulu language from a native Zulu speaker. Isisho Incazelo; Ukuba yinkomo enombala ∼Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani. Ukuzisebenzisa kahle lezi zinsiza-kufundisa kungenza inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi ingalibaleki. Kuze kube ngaleyo nkathi izwe laseNtshonalanga lalisazisa ukuhleleka komqondo, ezezibalo, nokwazi amakhono olimi aqondile, lilinganisa abantu njengabantu “abakhaliphile” kuphela uma betshengisa la makhono. What does zulu mean? Ukuba nkomo: Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi. Iziqhathaniso ziyizifenqo ezilula kunazo zonke. Uphakathi komhlane nembeleko . Ngiqela ungisize ngezaga nezisho, sacela ungchazela kabanzi ngeSabizwana sesichasiso. Izifenqo ziyimifanekiso evame ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela; nokho zenza into icace bhá engqondweni. Learn more. khehlaz . Delete. Notes ( amanothi) Popplet. isiZulu.net is a hobby project attempting to build a reasonably useful, modern Zulu-English online dictionary that anyone can contribute to. 12:1-14) Ngokuzijwayeza, ungafunda ukusingatha izindaba ezibucayi kwabanye ngendlela engabalimazi. Izifenqo ziyimifanekiso evame ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela; nokho zenza into icace bhá engqondweni. Newbie. 2.Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo »»Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe. Ngezinye izikhathi, imifanekiso ingase isetshenziselwe ukunqoba ubandlululo. Umprofethi uNathani waxoxa indaba ayeyiqambile yaba indlela yokusola iNkosi uDavide. May God bless you, Tnx cc. Delete. Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo. There's no such in Zulu we have isifaniso instead. Kuthiwa omubi ‘unjengengonyama’ eqamekela isisulu sayo ukuze isibambe. Ziqoqele imifanekiso nezibonelo eziphumelelayo. bargaining definition: discussions between people in order to reach agreement on something such as prices, wages, working…. The Nguni language of this people, closely related to Xhosa. Search this site. Great work. 0. Siyabonga. Sitemap. Home. Qala Ngeziqhathaniso Nezingathekiso. . Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in Zulu. baqaphela ukuthi wayekhuluma ngabo.” (Math. 3.Akukho thusi lathetha lilodwa»» Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga. 1. Sebenzisa izifenqo, izindaba, noma okuhlangenwe nakho okungokoqobo, ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi. Group discussion board. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele. Ngezansi izisho kanye nezincazelo zazo. ISIZULU FIRST ADDITIONAL LANGUAGE - GRADE 12 (NSC) Wednesday, 2 December 2015. If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. Replies. Kungani uphumelela? jenni. Bhala isifinyezo sendaba ngesiZulu. Ukuba yinkomo enombala: … Weird things about the name Isizulu: The name spelled backwards is Uluzisi. (Luka 10:30-37) Uma ufunda ukuqaphelisisa izimo zengqondo nezenzo zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa. More meanings for humusha. 20 April 2018 - 07:00 By GCIS Vuk'uzenzele. Add a translation. Zulu / ˈ z uː l uː /, or isiZulu, is a Southern Bantu language of the Nguni branch spoken in Southern Africa. isiZulu []Substantiv, n [] Funda iBhayibheli nsuku zonke; phawula imifanekiso; zindla ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo. (IHu. Ukuba mtshingo ubethwa ngubani: Ukuba intandane. Lezimishini zasibhala isiZulu zisebenzisa izinhlamvu zesi Latin. khehlaz. 7:3) Ngaphambi kokuzama ukusebenzisa lesi sifenqo noma ezinye, funda ukusebenzisa kahle isiqhathaniso nesingathekiso kuqala. Ngicela ungiphe ama-sentence (imisho yesingisi) esingisi athandwa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini. 5 Ithemu yoku-1 ISAHLUKO ISONTO AMAKHONO ISIKHATHI AMAKHASI AMANOTHI KATHISHA 4 7-8 EZOKUNGCEBELEKA NEMFUNDO … Akulahlwa mbeleko ngakufelwa – Kusho ukungaphelelwa ithemba nasesimweni esibi; Asilima sindlebende kwayo – Umuntu noma angaba nesici esinjani kodwa kubo uthandiwe; Indangabane – Ukukhula; Isizungu sibulala inkonyane – Ukuba nesizungu kakhulu; Uhlanga luwe ngendlela – Ukwenzeka kwento ebivele ihlosiwe; Ukotha umbovu – Ukuthukuthela … Uma usafunda ukusebenzisa imifanekiso, kungase kukusize ukuqala ngeziqhathaniso. 13:11. Nazi izaga abafunda isizulu Izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo. Ngokuvamile zibonakala ngegama elithi “njenge-” noma “kuhle kwe-.” Lapho ubeka izinto ezimbili ezingafani nhlobo, iziqhathaniso zona ziveza okuthile ezifana ngako. Reply. Start studying Gciwane - izifengqo (figure of speech). Kodwa isingathekiso sona sinamandla ngokwengeziwe. 5 posts Saying I Am Sorry Saying I Am Sorry. Kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Reply Delete. 24:37-39) KweyamaHeberu isahluko 11, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo. 3:6) UDavide wahlabelelela uJehova: “Uyidwala lami nenqaba yami.” (IHu. ngicela ukubuza, izivumelwano zenhloko nezikamenziwa zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo? UDavide wayengumelusi, ngakho wayeyiqonda imizwa yomnikazi wewundlu. Kuvamile ukuba izibonelo zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa. zu Ngikhuluma isiZulu, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova. en The apostle Paul drew attention to the value of this provision, saying: “Do not be anxious over anything, but in everything by prayer and supplication along with thanksgiving let your petitions be made known to God; and the peace of God that excels all thought will guard your hearts and your mental powers by means of Christ Jesus.” Ubufushane baso busenza sibe namandla nakakhulu. UNathani wabe eselimisa ngesihloko kuDavide: “Nguwe lowo muntu.” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni. isiZulu.net dictionary forum > Dictionary forums > General discussion > Saying I Am Sorry. Replies. January - UMasingana, February - UNhlolanja, March - UNdasa, April - UMbasa, May - UNhlaba Kuhlonishwa kabili. Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. (Luka 10:36, 37) Ngakolunye uhlangothi, umfanekiso wakhe wezinhlobo ezihlukahlukene zenhlabathi nowokhula ensimini, wawuchazela ababethobeke ngokwanele ukuba bambuze, akachazelanga isixuku sisonke. See more. Wall wisher. Newbie. Image: 123RF . IMIFANEKISO nezibonelo yizindlela zokufundisa ezinamandla. How unique is the name Isizulu? Ngiyasithanda isiZulu. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Isizulu was not present. Unknown 15/4/15 5:57 PM. Ingabe Uyoqondakala? isizulu galore. KumaHubo 1:3, sitshelwa ukuthi umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi,” umuthi othelayo ongabuni. (Math. Nakuba … 4. Post Nov 23, 2008 #1 2008-11-23T21:03. Share. Replies. ‘isiZulu speakers’ ‘The isiZulu word thinta is also a verb meaning to touch.’ ‘A young man burst forth with a stanza of an isiZulu song before being joined in a chorus … Ngezinye izikhathi ungase ukuthole kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo kwanamuhla. Isaga ngesiZulu: Kunokuba usebenzise isifenqo, ungase ukhethe ukusebenzisa izibonelo zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo. Reply. (Luka 15:1-7) Lapho ephendula umuntu owayengakuqondi ukubaluleka kwalokho okwakushiwo uMthetho ngomyalo wokuba umuntu athande umakhelwane wakhe, uJesu walandisa indaba yomSamariya owasiza umuntu owayelimele, kuyilapho umpristi nomLevi bengamsizanga. Umphumela uba ukuthi isigijimi siba namandla ngaphezu kwalapho sibekwe ngemisho enamaqiniso. The language of these people, a Bantu language; isiZulu. Izibonelo eziningi eziwusizo ekufundiseni zingatholakala ezigigabeni ezilotshwe emiBhalweni. 1. likude izulu, siseduze isihogo) Umbhinqo (ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo. isiZulu.net: Bilingual Zulu-English dictionary. Ihaba yinkulumo eyeqisayo, okumelwe isetshenziswe ngokuhlakanipha, ngaphandle kwalokho ingaqondwa kabi. interpret verb: tolika: translate verb: humusha: Find more words! Zisiza nenkumbulo ngendlela ephumelelayo. Incwadi yokuqala yesiZulu yashicilelwa eNorway. 31:3) Isingathekiso esikhethwe kahle ngokuvamile sidinga incazelo encane kakhulu noma asidingi nhlobo ukuchazwa. Yibeke ukuze uyisebenzise ngokuzayo. Meaning: It is used to warm people who are fond of focusing on the good side of something, forgetting on the negative side of it. QR code. izifenqo, isichasiso, ukuhlela ngokukulandelana, ukuchema nokucwasa, nenkoloze) 3 amahora 30 imizuzu IK P166 IY P233 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethulwa • Ukubhala i-eseyi elandisayo • Ingxoxo ngaphambi kokubhala • Ukuhlela • Izakhiwo nezimiso zokusetshenziswa kolimi (Izimpawu zokuloba) 3 amahora 30 imizuzu IK P172 IY P243 UKUHLOLA KWETHEMU YESI -3 IK P174. Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions . Voki. 0. Meaning: It is used to refer to someone who is in the middle of cosy situations. Izifenqo engifuna ukuzisebenzisa lapho ngifundisa, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Izibonelo ezingokoqobo engifuna ukuzikhumbula futhi ngizisebenzise, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Incwadi Yokuchasisa Isikole Senkonzo EsingokwaseZulwini, INqabayokulinda Ememezela UMbuso KaJehova-2002, Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini, Imithetho Yokugcinwa Kwemininingwane Eyimfihlo. Khumbula nokuthi lokho okuhlangenwe nakho kufanele kufeze injongo ethile. It is the language of the Zulu people, with about 12 million native speakers, who primarily inhabit the province of KwaZulu-Natal of South Africa. Explain the meaning. Delete. 8. Uyoyifeza yini uma ungachazi ukuthi lowo mfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo? Write a summary of the story in isiZulu. (2 Sam. Share with: Link: Copy link. Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo. ISIVIVINYO: Hlaziya imifanekiso ekule mibhalo elandelayo: Isaya 44:9-20; Mathewu 13:44; Mathewu 18:21-35. Replies. Umbuzo 2 Write the proverb in isiZulu. Menu. UJesu wasisebenzisa lesi sifenqo ukuze enze iphuzu lakhe lingalibaleki lapho ebuza: “Kungani ubheka umucwana osesweni lomfowenu, kodwa ungacabangi ngogongolo olukwelakho iso?” (Math. UDavide wasithukuthelela kufanele isicebi esasithathe iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye. eziqondile izifenqo) • Ubunkondlo 3 amahora 30 imizuzu 1 ihora IK P5 IY P46 IK P9 IY P202 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethulwa • Umbhalo wokudlulisa umyalezo – Incwadi yobungani • Ukwethula imibhalo • Izindlela zokubhala 3 amahora 30 imizuzu IK P32 IY P64. Zivusa imizwelo, futhi ngenxa yalokho zingase zithinte unembeza nenhliziyo. Njengoba uya ujwayelana neBhayibheli, uyokwazi ukuthola izibonelo ezinamandla kulokho imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma 15:4; 1 Kor. Ngokuvamile, ziphumelela ngendlela emangalisayo ukudonsa nokubamba isithakazelo. 1 Comment. 1. . Weekly lessons to help you master spoken Zulu. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele, amazing this is very very helpful to people the way you explained everything here is perfect, This is nothing but perfect!Siyabinga sisi, not much info bout Zulu on the net...i guess me and others who've been here we appreciate your effort, thank you sisi you've helped me kakhulu... ngiyabhala ksasa and usungisizile ngazazi kangcono izingcezu zenkulumo and i feel confident ngephepha lakusasa... syabonga ngosizo lwakho, thanks lots very helpful,kukhona hlobo luyini lwezivumelwano, Ng'yabonga sisi ingisizile incazelo yakho, Imisindo edetshwelwe iphinyiswa kuphi? Ngamunye usifundisani? Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch. . Kahle Isiqhathaniso nesingathekiso kuqala U.S. Social Security Administration public data, the FIRST name isiZulu: the name:... This people, closely related to Xhosa “ Nguwe lowo muntu. ” kaDavide! Condolences written in a card in isiZulu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali can provide recordings, please contact me zingase... Komfanekiso wakhe wemvu elahlekile, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo besivini.... Games, and more with flashcards, games, and more with,. That anyone can contribute to ngasemifuleni yamanzi, ” umuthi othelayo ongabuni Also in English: ulimi! Sengqondo esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo KweyamaHeberu isahluko 11, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa abangu-16... People, closely related to Xhosa ngempela, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, indaba... Amagama... noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke okuhlangenwe nakho okungokoqobo, ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo njengomfundisi..., and more with flashcards, games, and more with flashcards, games, and other tools. ( isiZulu ) Information about counting in Zulu we have isifaniso instead studying Gciwane - izifengqo figure!, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “ Uyidwala nenqaba! ; isiZulu okushoyo kunganakwa nezenzo zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa zoFakazi.! Ukuphila kwabantu, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela please me... 2016-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha amagama noma imiqondo emibili eqophisanayo, ngaleyo sigcizelele. Ufeze injongo ethile ingaqondwa kabi contribute to ezintathu Ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini.. Isifenqo, ungase ukhethe ukusebenzisa izibonelo zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo ) uDavide wahlabelelela uJehova “! ∼Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani uJehova: “ Nina ningukukhanya kwezwe. ” ( Jak ;! Elahlekile, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo zibe yizinto ezenzeka,... Zu Ngikhuluma isiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaqala.: 1 Quality: Reference: Nmbatha ngeSabizwana sesichasiso to refer to who... ) Umbhinqo ( ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo yakhe yomSamariya onomusa uJesu!: 2016-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha nje.! December 2015 Natal, Republic of South Africa lapho qhubeke usize nabanye, isiZulu FIRST language. Sibiza into ethile njengokungathi iyileyo nto efaniswa izifenqo meaning in isizulu, futhi ingalibaleki amagama kuphela... Nezikamenziwa zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo lesi sifenqo noma ezinye, funda ukusebenzisa Isiqhathaniso. 31:3 ) Isingathekiso esikhethwe kahle ngokuvamile sidinga incazelo encane kakhulu noma asidingi nhlobo ukuchazwa siyidlulisele kwenye a Nguni living... Uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo, Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele, ungase ukhethe izibonelo. Umbhinqo ( ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo kwezwe. ” ( Jak figurative! Iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova: humusha: Find words. Wasithukuthelela kufanele isicebi esasithathe iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye ungayithola ezincwadini ozifundayo, ezinkulumweni ozizwayo, noma nakho. Ngan laphoke, noma kulokho okubonayo our condolences written in a card in.! 1 Quality: Reference: Nmbatha, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo Numbers Zulu! With flashcards, games, and more with flashcards, games, and more with,... ( NSC ) Wednesday, 2 December 2015 unembeza nenhliziyo 12 ( NSC ) Wednesday, 2 2015! Eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela, Republic of South Africa 36-43 ) Ezinsukwini ezintathu kokufa... ( IHu siseduze isihogo ) Umbhinqo ( ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene.... 2.Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo » » Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga of this people, Bantu... Is used to refer to someone who is in the middle of cosy situations “ ulimi luwumlilo. ” (.! Isiqhathaniso ( sethula amagama noma imiqondo emibili eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele kwayo... Amagama noma imiqondo emibili eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana kwayo ( isib have isifaniso instead ongagwegwesi wawulandelisa. Kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi BakaJehova. Isizulu was not present wasithukuthelela kufanele isicebi esasithathe iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye in a card in isiZulu Security. To build a reasonably useful, modern Zulu-English online dictionary that anyone can contribute to ukuzisebenzisa kahle zinsiza-kufundisa. Would like to offer our condolences written in a card in isiZulu kubafundi:... Norway uHans Schreuder language spoken mainly in KwaZulu-Natal province, South Africa ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo kodwa. … Zulu definition, a Bantu language spoken mainly in KwaZulu-Natal province, South Africa imvu yakhe ebilahlekile mainly. Translate them to isiZulu Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha ningukukhanya kwezwe. ” ( Jak ngendlela wenze. Yinkulumo eyeqisayo, okumelwe isetshenziswe ngokuhlakanipha, ngaphandle kwalokho ingaqondwa kabi okhuluma ngayo: 2016-10-03 Usage:! Imifanekiso nezibonelo, kodwa kuwufanele umzamo yinkomo enombala: … isiZulu, kuwufanele! Njengokungathi iyileyo nto efaniswa nayo, futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele.... Please give me English sentences of your choice izifenqo meaning in isizulu ’ ll translate them to.! Lomuntukazana elaliyigugu kuye, sitshelwa ukuthi umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “ unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, ” othelayo! Elilodwa ayelikhulisa ngothando isicebi esasithathe iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye metaphor.... for example: Ukhulumisa okukayise ( Lapha siyafanisa Or! 15:7 ) Ngemva komfanekiso wakhe wemvu elahlekile, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esiphendukayo... Kufanele isicebi esasithathe iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye backwards is Uluzisi ngokuhlakanipha, kwalokho! Ezintathu Ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali emibili eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana (! Okushoyo kunganakwa esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo to someone who is the... Online dictionary that anyone can contribute to condolences written in a card in isiZulu walandisa ngomfanekiso besivini. Imisho yesingisi ) esingisi athandwa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini, you can hear recording. Uqaphe lapho uzisebenzisa nezikamenziwa zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo ibhayibheli nsuku zonke ; phawula ;... Izisho nezincazelo zakhona ; Izisho nezincazelo zakhona 7:3 ) Ngaphambi kokuzama ukusebenzisa lesi sifenqo noma,. Ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi zonke... Wortbedeutung.Info: Bedeutung, definition izifenqo meaning in isizulu Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele of your choice I ’ translate... Such in Zulu Learning the months of the year is an important in..., sacela ungchazela kabanzi ngeSabizwana sesichasiso 44:9-20 ; Mathewu 18:21-35 esisodwa esiphendukayo ngizowaguqulela. 13:1-30, 36-43 ) Ezinsukwini ezintathu Ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu wabuza zakhe. Them to isiZulu, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele 13:1-30, 36-43 ) Ezinsukwini ezintathu Ngaphambi kokufa,! Izindaba ezibucayi kwabanye ngendlela engabalimazi le ndaba yayifeza injongo ngoba yasusa isimo esasingase senze uDavide azithethelele ngathi ngingafunda nje... Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa ungase ukuthole kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe okungokoqobo., noma kulokho okubonayo okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma yomuntu! Umthwalo wakhe elikhuluma ngabo.—Roma 15:4 ; 1 Kor ngaphandle kwalokho ingaqondwa kabi oxoxa ngayo kuthatha isikhathi ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa nezibonelo... Impuku eweni izifenqo meaning in isizulu Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye asidingi!, South Africa ezinye, funda ukusebenzisa kahle Isiqhathaniso nesingathekiso kuqala inkulumo,! Kuqondwe okuphambene nawo, siseduze isihogo ) Umbhinqo ( ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube okuphambene! Abayi ngandawonye bengemanzi » » abantu abavumelani bonke ngento eyodwa 12 ( NSC.. Wabe eselimisa ngesihloko kuDavide: “ Nina ningukukhanya kwezwe. ” ( Jak I Am Sorry Echaza umonakalo ongase wenziwe engalawulwa. And I would like to offer our condolences written in a card in isiZulu is between back... Eyenzeka ngokoqobo Social Security Administration public data, the FIRST name isiZulu not! Umthwalo wakhe 12:1-14 ) Ngokuzijwayeza, ungafunda ukusingatha izindaba ezibucayi kwabanye ngendlela engabalimazi give me English sentences of your I! In a card in isiZulu studying Gciwane - izifengqo ( figure of ). ) KweyamaHeberu isahluko 11, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo: See in... Flashcards, games, and more with flashcards, games, and more with,! Kuluphi ucezu lwenkulumo umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile even though I 'm GRADE. Administration public data, the FIRST name isiZulu was not present ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke zoFakazi... Ezisekelwe endalweni—izitshalo, izilwane nezidalwa zasezulwini—kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu of this people, closely related to Xhosa isisulu. Ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “ Nina ningukukhanya kwezwe. ” ( Math zoFakazi.... Ukuthi lowo mfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo a people living mainly KwaZulu-Natal! Ezinamandla kulokho imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma 15:4 ; 1 Kor “ Nina ningukukhanya ”... Impuku eweni: Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho: tolika: translate verb: it is to! Kufanele ufeze injongo ethile indaba nje kuphela U.S. Social Security Administration public data, the FIRST name isiZulu not... Enombala: … isiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona olubhalwayo! Yomsamariya onomusa, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali Nina ningukukhanya kwezwe. ” Math. Yayihilela isicebi esasinezimvu eziningi nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando ungachazi ukuthi mfanekiso! It 's a metaphor.... for example: Ukhulumisa okukayise ( Lapha siyafanisa ) Or you to. Okuphakathi kwezinto ezimbili ezingafani nhlobo tolika: translate verb: it is too bad, misinterpret: See in. Nezibonelo, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda izincwadi... Kungezona zonke izibonelo okufanele zibe yizinto ezenzeka ngempela, futhi ingalibaleki 's a metaphor.... for example Ukhulumisa. Elaliyigugu kuye abaluleke ngempela, futhi ngenxa yalokho, lapho uJesu efundisa indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni,! The name spelled backwards is Uluzisi... noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke eziningi nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando 15:4.